Jourförordningen och yrkepersonsförordningen

JOURFÖRORDNINGEN (i kraft sedan 01.01.2015)

Förordningen om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden (s.k. jourförordningen) trädde i kraft i början av år 2015. Förordningsförändringens målsättning är att trygga tillräckliga resurser och tillräcklig expertis inom den brådskande sjukvården speciellt inom de krävande specialiteterna. De egentliga jourenheterna är i praktiken samjourer som ordnas på sjukhusnivå*. Till jourenheter räknas inte hälsovårdscentralers kvällsmottagningar (se tabell 1).

Vid jourenheten skall dygnet runt finnas en legitimerad läkare som leder jourenheten. En medicine student kan verka inom jourenheten enligt 3:e § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. En kandidat som avlagt fem års studier har rätt att tillfälligt vara verksam i läkaruppgifter, inkluderande jouruppgifter under en legitimerad läkares ledning och tillsyn av en legitimerad läkare. En kandidat som avlagt fyra år studier, inkluderande de kliniska studier och praktiska övningar inom den specialitet som motsvarar den inom vilken han skall vara verksam, får tillfälligt vara verksam i läkaruppgifter vid en verksamhetsenhet i specialsjukvården eller på en hälsovårdscentrals bäddavdelning, under en legitimerad läkares ledning och tillsyn. Detta inkluderar jourenheter med endast specialvård**.

Utöver detta får en kandidat som avlagt den 5:e årskursen arbeta på en kvällsmottagning eller brådskande mottagning (fi: kiirevastaanotto) med samma villkor som vid en mottagning under tjänstetid.

För att förordningen följs ansvarar den kommun eller samkommun som ordnarmottagningen. I praktiken innebär detta att det är jourenhetens överläkare som bär ansvaret.

*En samjour är en gemensam jourenhet som ordnarbåde primär- och specialistvård. Tillfälliga undantagstillstånd att bedriva jourverksamhet dygnet runt har getts åt några av primärvårdens jourenheter som saknar specialvård. Dessa är jourenheterna i Kuusamo, Brahestad, Varkaus, Idensalmi samt Lapplands hälsovårdscentraler. 

** För att vara verksam inom specialvårdens jourenheter förutsätts att kandidaten verkar under en legitimerad läkares (en medicine licentiats, ML) ledning och tillsyn. Denna ML behöver dock inte vara verksam inom samma specialitet som kandidaten. 

Tabell 1. Definitionen på primärvårdens enheter för jour och brådskande vård.

 Primärvårdens jourenhet med verksamhet dygnet runt 

 • Skall ordnas i samarbete med specialvården sedan 01.01.2015 (se undantagstillstånden) 
 • Röntgen- och laboratorietjänster skall vara tillgängliga hela jourtiden. 
 • En legitimerad läkares ledning och närvaro förutsätts. 
 • Med undantagstillstånd kan verksamheten ordnas utan specialvård (Kuusamo, Brahestad, Varkaus, Idensalmi och Lapplands HVC:n) 
 • En kandidat kan arbeta under en ML:s ledning antingen i specialvården (4:e åk. Skall vara avklarad samt specialområdets kurser) eller inom primärvården (5:e åk skall vara avklarad) 
Kvällsmottagning/ Brådskande mottagning 

 • En av en HVC ordnad mottagning utanför tjänstetid. 
 • Fyller inte de krav som satts för jourverksamhet och är således inte en jourenhet. 
 • Med mottagning utanför tjänstetid garanteras en hög kvalitet på närtjänsterna. Dessutom skall mottagningen styra patienterna till jourenheterna enligt behov. 

YRKESPERSONSFÖRORDNINGEN

Förordningen om yrkesutbildade personer inom sjukvården definierar kandidaters arbetsrättigheter. Förordningen beskriver de förutsättningar en kandidat måste fylla för att kunna arbeta som läkare. En förändring till förordningen har planerats, enligt vilken kandidater endast kunde jobba som läkare då de har ett arbetskontrakt direkt med kommunen, eller med en fullständigt outsourcad enhet som kan anses motsvara ett dylikt kontrakt. Fram till nu har kandidater även haft rättigheten att göra kontrakt med s.k. hyresläkarföretag som kunnat fungera som arbetsförmedlare. Den planerade förändringen skulle ta bort denna rätt.***

Finlands Medicinarförbund (FML) samlade hösten 2014 ihop en adress som tog ställning mot den föreslagna förändringen. Förändringen är ännu i förberedning och någon information gällande dess specifika innehåll eller tidtabell finns inte. Förordningen är underställd statsrådet så dess framtid torde bestämmas på basis av vilken politik regeringen för.

Enligt nuvarande bedömning träder förordningen i kraft tidigast 01.09.2015. Således kommer den inte att inverka på årets sommarjobb. Eftersom förordningen fortfarande förbereds uppmanar FMF alla kandidater med hyrläkarkontrat att aktivt följa med eventuella förordningar.

I övrigt förblir kandidaternas arbetsrättigheter oförändrade. (se tabell 2).

*** Den planerade förändringen gäller ej s.k. outsourcade rekrytering där ett utomstående rekryteringsbolags förmedlar kandidater till kommunernas hälsovårdsenheter, så att kandidaterna har ett direkt arbetskontrakt med kommunen. 

Tabell 2. Kandidaters arbetsrättigheter efter att jourförordningen trätt i kraft 01.01.2015 

Kandidaters arbetsrättigheter fr.o.m. 01.01.2015 (jourförordningen och yrkespersonförordninge

4:e årskursen avlagd godkänt  5:e årskursen avlagd godkänt 
 • Invärtes medicin och kirurgi avlagda: bäddavdelningsarbete i HVC eller sjukhus (specialsjukvården) eller vid en invärtes medicinsk eller kirurgisk jourenhet 
 • Psykiatri, gynekologi, anestesiologi eller pediatrik avlagda: specialietsspecifika enheter inkl. akutvård. 
 • Jourarbete i övervakning av ML. 
 • Mottagningsarbete på HVC 
 • Kvällsmottagning/brådskande mottagning på HVC 
 • Specialitetsspecifika kurser avlagd godkänt: specialisarbete enligt specialitet (t.ex. pneumologi, anestesiologi) 
 • Jourarbete vid samjour, eller primärvårdsenhet med verksamhet dygnet runt som beviljats undantagstillstånd, i övervakning av ML. 

För närvarandet har kandidater rätt att arbeta i alla tabellens fall, oberoende av ifall arbetskontraktet gjorts direkt med kommun eller fullständig outsourcad enhet eller ifall s.k. hyrarbetskontrakt gjorts med kommun, fullständigt outsourcad eller delvis outsourcad enhet.