Suomen Medisiinariliiton kannanotto Valviralle koskien terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (1994/564) 3 e §:n tulkintaa

Kannanotto valviralle 19.2.2018

Medisiinariliiton tiedote 25.5.2018

Aiheesta muualla:

Lääkärilehti: Valviran tulkinta iki­kan­di­sään­nöstä aiheuttaa ongelmia

Lääkäriliitto: Monen kandin kesätyöt ovat uhattuina

Ajankohtaista

25.5.2018

Valvira muuttaa tulkintaansa.

Hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut Valviran tulkinnan koskien tilapäisesti lääkärin tehtävässä työskentelyä ja opintojen 10 vuoden aikarajaa.

MIKÄ MUUTTUU?

  • Jatkossa 10 vuoden laskenta alkaa sen lukukauden alusta, jona opiskelija on aloittanut lääketieteen opinnot.
  • Mikäli opiskelija on opiskellut lääketiedettä useammassa yliopistossa, katsotaan opinnot aloitetuksi silloin, kun opinnot on aloitettu ensimmäisessä yliopistossa.
  • Valvira ei lähde hakemaan korkeimman hallinto-oikeuden valituslupaa vaan muuttaa toimintatapaansa.
  • Lue Valviran oma tiedote täältä.

Valvira tekee viranpuolesta tarvittavia korjauksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja ilmoittaa näistä korjauksista niille henkilöille, joita se koskee. Valvira pyytää sellaisia henkilöitä olemaan yhteydessä, joiden opiskelijarekisteröintihakemus on hylätty hyväksilukujen takia. Nämä henkilöt voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen terhikki@valvira.fi

Suomen Medisiinariliitto haluaa kiittää Lääkäriliittoa, tiedekuntia ja Valviraa yhteistyöstä ja joustavasta toiminnasta.

Medisiinariliiton tiedote asiasta täältä.

15.5.2018

Valvira on lopulta välittänyt hallinto-oikeudessa olevalle kandidaatille sisäisen menettelytapaohjeensa. Tätä ohjetta Valvira ei ole suostuneet aiemmin pyynnöistämme huolimatta julkaisemaan. Alla tiivistelmä menettelytapaohjeen sisällöstä, selvitämme mahdollisuuksiamme saada ohje kokonaisuudessaan nettisivuillemme.

Ohjeen saatetekstissä Valviran lakimies toteaa:

”Kyseessä on Valviran sisäiseen käyttöön tarkoitettu asiakirja, joka on tehty esittelijöiden avuksi. Toimintaohje ei ole millään tavalla Valviraa velvoittava, Valvira voi poiketa toimintaohjeesta ja muuttaa sitä milloin vaan. Lähtökohtaisesti viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laaditut asiakirjat eivät kuulu julkisuuslain soveltamisalaan (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta(621/1999) 5 § 4 momentti). Valvira katsoo kuitenkin, että asiakirja voidaan antaa tässä tapauksessa pyynnöstä epäselvyyksien välttämiseksi.”

Menettelytapaohjeessa ei ole annettu ”vakiintuneen käytännön” lisäksi tulkinnalle mitään perusteluita. Siinä kuitenkin todetaan, että käytännössä tämä tulkinta ei ole täysin oikeudenmukainen. Valviran mukaan suomalaisia tiedekuntia on ohjeistettu toimimaan menettelytapaohjeen mukaan. Medisiinariliiton tietojen mukaan lähes kaikille tiedekunnille tulkinta on kuitenkin tullut nyt yllätyksenä.

Ohjeen mukaan tulkinnasta voidaan myös joustaa, jos se estää opiskelijan valmistumisen (hammaslääketieteen ja farmasian alat). Tällöin opinnot voidaan katsoa alkaneeksi ajankohdasta, jolloin henkilö on aloittanut opiskelemaan terveydenhuollon ammattia.

Siitä huolimatta, että Valvira ymmärtää perustelumme, pitää itsekin tulkintaansa osin epäoikeudenmukaisena ja voi muuttaa menettelytapaohjettaan milloin vaan, emme ole toistaiseksi päässyt etenemään asian selvittämisessä Valviran kanssa.

7.5.2018

Useissa tiedekunnissa opintopalvelut ovat ottaneet yhteyttä niihin opiskelijoihin, joita mahdollinen muuttunut tulkinta koskee. Opintopalvelut etsivät ratkaisuja tilanteeseen yhdessä opiskelijoiden kanssa.

27.3.2018

Valvira on vastannut Medisiinariliiton kannanottoon. Vastauksessaan he painottavat, että kyseessä on heidän ”vakiintunut tulkintansa” asetuksesta koskien terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Perusteiksi he antavat potilasturvallisuuden vaarantumisen ja vakiintuneen asetuksen tulkinnan. Medisiinariliitto perusteli vielä uudestaan sen, miksi Valviran tulkinta ei palvele asetuksen tarkoitusta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Vastauksessaan he kertovat ymmärtävänsä perustelut, mutta eivät kertomansa mukaan voi muuttaa tulkintaansa kuin hallinto-oikeuden päätöksen tai uuden lainsäädännön mukaan (uusi laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä on valmistelussa, mutta ei todennäköisesti valmistu tällä hallituskaudella).

Valvira kieltäytyi julkaisemasta sisäistä menettelytapaohjettaan. Kieltäytymisestä on mahdollista saada valituskelpoinen päätös viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla. Asia on muutenkin edennyt hallinto-oikeuden käsittelyyn, joten Medisiinariliitto ei ole toistaiseksi nähnyt tarvetta valittaa  kieltäytymisestä hallinto-oikeuteen.

Olemme keskustelleet asiasta Lääkäriliiton ja lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa. Jatkamme tilanteen selvittämistä yhteistyössä. Mikäli tämä ei tuota haluttua tulosta, saamme ratkaisun vasta hallinto-oikeudesta, jonka päätökseen voi mennä useita kuukausia.

Medisiinariliitto selvittää yhdessä lääketieteellisten tiedekuntien kanssa kuika hyväksilukujen korvaamisten ja kirjaamisten kanssa menetellään. Pyrimme, että asiasta tiedotetaan tiedekuntien opintopalveluiden kautta.

Lue Valviran vastaukset kokonaisuudessaan tästä.

21.2.2018

18:00:
Valvira pyrkii antamaan perustellun kirjallisen vastauksen kannanottoomme maaliskuun loppuun mennessä. Nykyistä ”sisäistä menettelytapaohjetta” Valvira ei ole kanssamme vielä jakanut.

12.00:
Kannaoton julkaisun jälkeen Medisiinariliitto on saanut lähes sata yhteydenottoa opiskelijoilta. Tietoomme on tullut myös muutamia uusia tapauksia, joissa Valvira on käyttänyt kannanotossa esitettyä tulkintaa. Edelleen on epäselvää millä perusteilla aikarajan ylittävät hyväksiluetut opinnot aiheuttavat työoikeuksien eväämisen ja millä eivät. Perusteluissaan Valvira on viitannut heidän sisäiseen menettelytapaohjeseensa asetuksen tulkinnasta. Olemme kohteliaasti pyytäneet Valviraa julkaisemaan kyseisen menettelytapaohjeen, jotta saisimme paremman käsityksen Valviran tulkinnasta.

Odotettavissa on, että Valviran perusteellisessa vastauksessa kestää jonkin aikaa. Tiedotamme tällä sivulla, kun jotain uutta selviää.

Usein kysytyt kysymykset

  • Koskeeko tämä myös hyväksiluettuja kieli- tai valinnaisopintoja, joiden suorittamisesta tulee kuluneeksi yli 10 vuotta?
    • Varmaksi emme tiedä. Kieli- ja valinnaisopinnot ovat pakollinen osa tutkintoa, joten Valviran muuttunut tulkinta saattaa koskea näitäkin. Kehoitamme ottamaan yhteyttä ohjeiden mukaan Medisiiinariliiton pääsihteeriin sekä odottamaan rauhassa tilanteen selviämistä.
  • Koskeeko tämä sekä Suomessa että ulkomailla opiskelevia?
    • Valvirasta on aiemmin ilmoitettu, että tämä 10 vuoden sääntö koskee sekä Suomessa että ulkomailla opiskelevia. Suomalaisista tiedekunnista opintorekisterin tiedot siirtyvät Valviraan sähköisesti ja ulkomailla opiskelvat toimittavat tiedot itse Valviraan.