Muutokset lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja ammattihenkilöasetukseen!

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä valmistelu ammattihenkilölain ja ammattihenkilöasetuksen muuttamiseksi. Muutosta valmistelee peruspalveluministeri Susanna Huovisen asettama työryhmä. Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annettu laki ja asetus määrittävät terveydenhuollon ammattilaisen työoikeudet ja heitä koskevat vaatimukset. Tällä hetkellä lain merkittävin kandidaatteja koskeva kohta on yliopistojen ilmoitusvelvollisuus poissaoloista ja keskeytyksistä. Asetuksessa taas määritetään miten kandidaatti saa toimia lääkärin sijaisena.

Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annettu laki

Viime keväänä Valvira tiukensi tulkintaansa ammattihenkilölaista ja alkoi vaatia kaikkia opiskelijoiden poissaoloja opinnoista ilmoitettavaksi puolen vuoden välein. Tästä johtuen vaihdossa, asevelvollisuutta suorittamassa tai äitiyslomalla olevat kandidaatit ovat saattaneet menettää työoikeutensa, jos he eivät ole ilmoittautuneet yliopistolla läsnäoleviksi. Medisiinariliitto oli yhteydessä Valviraan ja tilannetta saatiin hieman korjatuksi. Lue Valviran uusi tulkinta täältä.

Medisiinariliitto pyrkii nyt muuttamaan myös ammattihenkilölakia, josta Valvira on antanut tulkintansa. Tulkinnassa ei tehdä selkeää eroa yliopistolta poissaolon ja opintojen keskeyttämisen välillä. Medisiinariliiton kannan mukaan kandidaatin tulisi säilyttää työoikeutensa vähintään vuoden verran, vaikka ei aktiivisesti opiskelisikaan. Tämä koskisi niin vaihdossa, äitiyslomalla kuin sairaslomallakin olevia.

Ammattihenkilöasetuksen muutos heikentämässä työoikeutta vuokrafirmoissa

Ammattihenkilöstöasetus määrittää kandien työskentelyoikeudet. STM:n asettama valmisteluryhmä ehdottaa muutoksessaan, että kandidaatti saisi työskennellä ainoastaan työsuhteessa toimipisteen ylläpitäjään tai ulkoistettuun tahoon siinä tapauksessa, että työpisteen lääkäripalvelut tuotetaan täysin ulkoistetusti.

Tämä tarkoittaisi käytännössä, että kandit eivät voisi työskennellä vuokrafirmojen kautta kuin muutamissa terveyskeskuksissa. Perusteluksi asetukselle annetaan vuokralääkäriyrityksen kautta töihin menevien kandien saaman perehdytyksen heikompi laatu suoraan rekrytoituihin verrattuna. Sinällään tämän ei pitäisi olla ongelma, koska jo nykyinen asetus määrittää, että kandille tulee asettaa ohjaava lääkäri työpisteelle. Sosiaali- ja terveysministeriö kuitenkin kokee, että tämä ole toteutunut ja päätynyt koko työoikeuden kieltämiseen.

Medisiinariliitto ei näe asetuksen perusteluita järkevinä. Kandien saaman perehdytyksen ja ohjauksen parantaminen on kannatettavaa, mutta täysi kielto työskentelystä ei edistä sitä mitenkään. Perehdytyksen ongelmiin on puututtava selkeämmillä ohjeilla siitä, mitä perehdytys on, milloin sitä järjestetään ja mikä on ohjaavan lääkärin rooli. Asetuksen muutosehdotuksen taustalla on myös ylilääkärien huoli ja pettymys kandien osaamistasoon, kun nuori lääkärin uraa aloittava opiskelija ei olekaan pystynyt suoriutumaan päivystyksestä aivan sillä tehokkuudella, jota häneltä on odotettu. Monesti ongelmana on ollut se, ettei terveyskeskuksen ylläpitäjä tiedä, että töihin on tulossa kandi, kuin vasta silloin kun vuokratyöläinen saapuu paikalle.

Medisiinariliitto näkee yllä esitettyihin ongelmiin selkeän ratkaisun: Keskusteluyhteys työpisteen ylläpitäjän ja kandidaatin välille tulee muodostaa jo siinä vaiheessa kun työskentelystä työpisteessä alustavasti sovitaan vuokrayrityksen kautta. Tällöin työpisteen ylläpitäjä tietäisi, että sinne on tulossa kandi töihin ja osaisi järjestää tälle vaadittavan perehdytyksen ja sopia ohjaajasta. Tästä syystä Medisiinariliiton mielestä asetuksessa tulisikin vaatia, että kandin perehdytys ja ohjaaja sovitaan työpisteen ylläpitäjän kanssa etukäteen.

Riippumatta ammattihenkilöasetuksen muutoksista Medisiinariliitto näkee muutoksen seurausten vaikutukset kandidaattien taloudelliseen ja työtilanteeseen vakavina. Monet kandidaatit ovat jo sopineet kesän töistään vuokrafirmojen kautta ja monissa kunnissa sijaistarve täytetään täysin vuokrafirman palveluilla, minkä nykyisenmuotoinen muutos kuitenkin kieltäisi. Tästä syystä Medisiinariliitosta asetuksessa tulisi olla vähintään vuoden siirtymäaika, toteutuu muutos minkäsisältöisenä hyvänsä. Terveydenhuollon tuotantorakenteisiin on myös tulossa SOTE-uudistuksen myötä mahdollisesti suuriakin muutoksia, joten Medisiinariliiton mukaan ajankohta merkittäville työrajauksille on muutenkin huono ja saattaa pahimmillaan johtaa merkittävään alueelliseen epätasa-arvoistumiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön muistio ammattihenkilöasetuksen muuttamisesta (opiskelijoita koskeva asia alkaa sivulta 4)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (medisiinaria koskee §3 sivulla 1)

Medisiinariliiton kannanotto ammattihenkilölakiin ja -asetukseen

Lisätietoja:

Joel Holmén

jmholm (at) utu.fi

040 – 519 4462