SML lausui STM:lle 10.9.

Suomen Medisiinariliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta, sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä lääketieteen peruskoulutuksen kannalta. Luonnoksessa opiskelijoita koskevia kohtia ovat erityisesti tulevaisuuden erikoissairaanhoidon toimintojen sekä päivystystoiminnan keskittäminen tiettyihin toimipisteisiin. Suomen Medisiinariliitto esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Suomen Medisiinariliitto toivoo, että esityksessä huomioidaan monipuolisen lääketieteen opetuksen edellytykset. Lääketieteen perustutkintoon tulee sisältyä laaja-alaisesti eri erikoisalojen laadukasta opetusta ja käytännön harjoittelua. Kliinisen opetuksen monipuolisuus on edellytys lääkärinä kehittymiselle ja siten potilasturvallisuudelle. Sairaaloiden väistämätön toimintojen keskittäminen ja profilointi vaikuttaa myös nykyisten opetussairaaloiden mahdollisuuksiin tarjota eri erikoisalojen opetusta.

Kasvaneiden sisäänottomäärien vuoksi opetusta joudutaan enenevässä määrin hajauttamaan yliopistokaupunkien ulkopuolelle. Tällä hetkellä hajautettua opetusta toteutetaan Turun yliopistosta Poriin, Vaasaan, Hämeenlinnaan, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin; Oulun yliopistosta Rovaniemelle, Kemiin, Kajaaniin, Kokkolaan, Oulaskankaalle, Raaheen ja Vaasaan; Itä-Suomen yliopistosta Jyväskylään, Mikkeliin ja Joensuuhun; Helsingin yliopistosta Lahteen, Ahvenanmaalle, Lappeenrantaan, Porvooseen, Kotkaan ja Vaasaan; sekä Tampereen yliopistosta Seinäjoelle ja Lahteen.

Perustutkinto-opetukseen sisältyy myös päivystysharjoittelua, jota opiskelijat osaltaan kasvaneiden sisäänottomäärien vuoksi joutuvat nykyisellään suorittamaan hajautussairaaloissa. Suomen Medisiinariliitto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, miten päivystysharjoittelun järjestäminen jatkossa onnistuu päivystystoiminnan supistuessa useassa toimipisteessä.

Suomen Medisiinariliitto pyytää kohteliaimmin selvityksen tekemistä luonnosesityksen vaikutuksista lääketieteellisen opetuksen laatuun sairaaloissa, joita muutos koskee. Suomen Medisiinariliitto katsoo, että tällainen selvitys tulisi tehdä yhteistyössä lääketiedettä opettavien tiedekuntien ja opiskelijaedustajien kanssa.